PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Vse ilustracije na strani: Marija Prelog©

Mala barja – Marja

Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem

Akronim: Mala barja – Marja

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020).

Projekt/naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 1. 11. 2017 – 30. 10. 2021 (podaljšano do 31.10.2023)

Vodilni partner: Zavod RS za varstvo narave (Vodja projekta: Matic Kozina)

Projektni partnerji:
Občina Bled,
Občina Logatec,
Občina Trzin,
PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče (Zavod PARNAS)

Opis projekta: Cilj projekta je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.
Več na spletni strani projekta Mala barja – Marja.

Aktivnosti projektnega partnerja Zavod Parnas v projektu – v sodelovanju z zunanjimi izvajalci -, so:

 • Koordinacija in izvedba projektnih vsebin na območju Mišje doline v sodelovanju z vodilnim partnerjem ZRSVN, med drugim priprava interpretacije,  vzpostavitev in delovanje INFO točke in tematske poti, spremljanje del na območju, akcije odstranjevanja invazivk, zagotavljanje trajnosti projekta … (Metka Starič, vodja projektov – delna zaposlitev na projektu – v sodelovanju z izbranimi zunanjimi izvajalci) – aktivnosti potekajo.
 • Pridobivanje soglasij za izvedbo del ali odkupov zemljišč na projektnem območju Mišja dolina – v sodelovanju z zunanjim izvajalcem EQUUS Stanislav Škrabec s.p. in Andreja Škrabec (2018-zaključena aktivnost) 
 • Priprava interpretacijskih vsebin INFO točke Mišja dolina v kozolcu na Trubarjevi domačiji in tematske poti ob Rašici, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem – Zavodom Krpanove novice – Urška Hren, Brina Puntar, Jaka-Gašper Pečnik, Sara Gačnik, Eva Indihar idr. (2019-2020, sodelovanje pri vseh aktivnostih na projektnem območju Mišja dolina – INFO točka na festivalih,  odprtih dnevih in dogodkih Trubarjeve domačije, promocija preko FB in Instagram strani Mišja dolina …
  zaključeno) –  4.2.1. Splošna interpretacija
 • Priprava ilustracij za potrebe interpretacije v INFO točki in na tematski poti  (Gregor Battelino-Prelog s.p. in ilustratorka Marija Prelog, akad. slik.) – 2020 –  4.2.1. Splošna interpretacija – zaključeno.
 • Priprava videogradiva za potrebe interpretacije v INFO točki Mišja dolina in na tematski poti (Different Angles Tadej Bavdek s.p. in Lesart d.o.o. (2020) – priprava  10-15 minutnega filma in dveh kratkih filmov, priprava 10-ih enominutnih spotov in fotografij za potrebe interpretacije Mišje doline – Natura 2000) 2020 –  4.2.1. Splošna interpretacija – zaključeno.
 • Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin (predvsem kanadske zlate rozge) in sejanja senenega drobirja na projektnem območju Mišja dolina
  – v sodelovanju z zunanjim izvajalcem PGD Karlovica (2019-2020):
  1. in 2. akcija – 29.6.2019 (podobmočje Marinčki) – zaključeno
  3. in 4. akcija – 6.7.2019 (podobmočje Knej, Marinčki)  – zaključeno
  5.in 6. akcija – 14.9.2019 (podobmočje Knej, Marinčki)  – zaključeno

  7. in 8. akcija- 28.9.2019 (podobmočje Knej, Marinčki)  – zaključeno
  9. in 10. akcija – 9.5.2020 (podobmočje Knej) – sejanje senenega drobirja – zaključeno
  11. in 12. akcija – 13.6.2020 (Knej in Marinčki) – odstranjevanje invazivk – zaključeno
  13. in 14. akcija – 4.6.2020 (Knej in Marinčki) – odstranjevanje invazivk – zaključeno.
  15. in 16. akcija – 5.9.2020 (Knej in Marinčki) – odstranjevanje invazivk – zaključeno.
 • Izdelava mobilne aplikacije za vodenje po tematski poti ob Rašici (Navipro d.o.o.) –  4.2.1. Splošna interpretacija -zaključeno Mišja dolina 2GO  zaključeno
 • Nadzor nad odstranjevanjem zarasti v Mišji dolini  – v sodelovanju  z izvajalcem Krpanove novice – zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – grafično oblikovanje (Špela Andolšek s.p.)- zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – tisk GeaArt d.o.o.- zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – mizarska dela Stritar, mizarstvo d.o.o.- zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – dodelave – Krpanove novice s podizvajalci – zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – nakup monitorja Arts d.o.o. zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – ureditev vsebin na zaslonu na dotik – Vasja Marinč s.p. – zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – ureditev zaves – več izvajalcev – zaključeno

AKTUALNO V ZAVODU PARNAS:

 • Delovanje INFO TOČKE za Mišjo dolino – Natura 2000
  do 24.3.2022 v sprejemnici oz. na terenu, od 24.3. naprej v Info središču v kozolcu na Trubarjevi domačiji oz. na terenu
  – INFO: Zavod Parnas 041 833 456, info@zavod-parnas.org  (po dogovoru)
 • Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst v Mišji dolini- v sodelovanju z dijaki in študenti (v 2022) – zaključeno in v 2023
 • Sodelovanje z vodilnim partnerjem ZRSVN pri vseh ostalih aktivnostih na območju Mišja dolina Natura 2000 (vzpostavitev tematske poti, zagotavljanje trajnosti, …)

Aktivnosti lahko spremljate na Fb strani Parnas in Fb Mišja dolina.

Dodatne informacije: Metka Starič, vodja projektov (metka@zavod-parnas.org)