PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Vse ilustracije na strani: Marija Prelog©

Zidovi in drevesa – ZID

Podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Zidovi in drevesa – ZID (LAS PPD)-zaključen

Projektni partnerji: Zavod Parnas, Velike Lašče (vodilni partner), Pokrajinski muzej Kočevje (P1), Lesart d.o.o., Stara Cerkev (P2), Društvo Čonce, Hrustovo (P3) Zavod Coknpok, Hrovača (P4)

Trajanje projekta: 29. 4. 2020 – 15. 10. 2021

Vrednost projekta: Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP (85 %). Celotna vrednost projekta: 81.570,78 EUR. Višina sofinanciranja iz EKSRP: 67.864,93 EUR.

Cilji projekta:
– sistematično razišče celotno območje z obstoječimi tematskimi potmi in ponudniki ob njih,
– poveže obstoječe tematske pohodne poti v vseh 8 občinah v skupno obhodno pot z označenimi GPS koordinatami fotografskih točk in ponudnikov ob njih,
– nadgradi fotografska znanja ob uporabi sodobnih tehnologij,
– skozi potujočo razstavo opozori na izginjajočo naravno in kulturno dediščino ter skupne vrednote krajine,
– aktivira romske otroke k beleženju fotografskih pogledov na njihovo kulturo, ki je del območja,
– spodbudi registrirane lokalne ponudnike k sodelovanju ter oblikovanju aktivnih doživetij za turiste in pohodnike ob tematskih poteh,
– omogoči razvoj sodobnih turističnih produktov in
– prikaže manj dostopno a edinstveno dediščino gradu Fridrihštajn na zaslonu na dotik in jo s tem naredi dostopnejšo tudi starejšim in invalidnim osebam,
– izobražuje ponudnike za pripravo inovativnih programov interpretacije dediščine,
– spodbuja mlade za pripravo inovativnih glasbenih programov animacije gostov,
– izboljša dostopnost točk ob tematskih poteh in informacij za invalide.

Opis projekta: Projekt bo povezal lokalne ponudnike interpretacije dediščine (naravne, kulturne, snovne in nesnovne, tudi kulinarične) ob obstoječih tematskih in pohodniških poteh v vseh 8 občinah od Turjaka do Kolpe. S poudarkom na krajini in v želji po arhiviranju izginjajočih pogledov območja (arhitektura, narava, krajina) bomo organizirali izobraževalne fotografske delavnice ter kupili potrebno opremo (računalnik, dron, monitor), ki bo izobraževanju služila tudi po projektu. Na podlagi natančnega pregleda poti s sodobno tehnologijo, pregleda ponudnikov in atraktivnih fotografskih lokacij bomo na skupni spletni strani in v skupnem vodniku predstavili tematske poti povezane v skupen večdnevni produkt, z označenimi registriranimi ponudniki ob poteh (kmetijska gospodarstva z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, s.p., društva, muzeji) in označenimi lokacijami za fotografe. Skupaj s ponudniki bomo razvili sodobne programe interpretacije dediščine, ob kateri se nahajajo (npr. kostumiran rimski konjenik ob Claustri, nastop kostumirane mlinarice iz 16. st.) in izvedli izobraževanje ponudnikov za interpretatorje gostitelje. Pri ponudnikih bomo vzpostavili vzorčne povezovalne info-točke v skupni podobi območja. V projekt so preko partnerja P3 aktivirani mladi, ki bodo z glasbenimi delavnicami animirali druge mlade za sodelovanje pri pripravi inovativne ponudbe okolja ter razvili nov produkt glasbeno-pripovedovalskih večerov. Preverili in označili bomo dostopnost atraktivnih vsebin ob tematskih poteh za gibalno ovirane invalidne osebe. S pridobljenimi 3D skeniranji bomo izdelali animacijo o gradu Fridrihštajn in jo namestili na v projektu kupljen zaslon na dotik (touchscreen), ki bo ravno tako izboljšal dostopnost in predstavljivost o naši edinstveni dediščini območja. Skozi vsebine bomo aktivirali del otrok romskega porekla na območju Kočevja, ki bodo oblikovali lasten fotografski pogled na svojo dediščino. Skozi povezovalno spletno stran, tiskani vodnik in premično fotografsko razstavo na prostem bomo torej prestopali zidove občinskih meja in spodbudili ponudnike LAS PPD za sodelovanje in povezovanje v smislu povezanosti koreninskih sistemov dreves.

Pričakovani rezultati operacije:
– povezana ponudba tematskih poti z GPS označenimi fotografskimi točkami in ponudniki interpretacije dediščine od Turjaka do Kolpe
– vzpostavljena aktivna spletna stran s potmi, fotografskimi točkami in ponudniki;
– vzpostavljene info točke pri 3 ponudnikih z avtorskimi ilustracijami s programom interpretacije dediščine več ponudnikov,
– nakup dveh kostumov z opremo za kostumirano interpretacijo,
– razvit produkt glasbeno-pripovedovalskega večera,
– animacija gradu Fridrihštajn na podlagi tehnike 3D skeniranja naložena na kupljen zaslon na dotik s pripadajočo opremo (touchscreen);
– kupljena oprema za izvedbo izobraževanj in ureditev video in fotografskega gradiva (računalnik, monitor, dron);
– 3 izvedene fotografske delavnice, od tega 1 za ranljivo skupino Romov;
– 1 delavnica interpretacije dediščine za ponudnike;
– 3 izvedene glasbene delavnice za mlade;
– izdelana potujoča zunanja razstava z 8 fotografijami večjega formata na 2 kompletih lesenih nosilcev, 8 izvedenih gostovanj po vseh 8 občinah LAS PPD,
– 500 natisnjenih izvodov tiskanega vodnika.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
Povezava na spletno stran PRP 2014–2020: www.program-podezelja.si/


Zaključeno (2018-2019):
Življenje ustvarja zgodbe – ŽUZ (LAS PPD)

Projektni partnerji: Knjižnica Miklova hiša, Ribnica (vodilni partner- VP), Občina Loški Potok (P1), Zavod Parnas (P2), Javni zavod Rokodelski center Ribnica (P3).

Trajanje projekta: 1. 3. 2018 – 31.12. 2019

Vrednost projekta: Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP (85 %). Celotna vrednost projekta: 79.595,07 EUR. Višina sofinanciranja iz EKSRP: 67.655,80 EUR.

Cilji projekta:

Življenje ustvarja zgodbe s svojo aktivnostjo zbiranja in publiciranja zgodb (pripovedi in Miklove), pripovedovanja in izobraževanja ter vzgojo najmlajših (delavnice za otroke) dviguje kakovost lokalnega življenja, krepi lokalno identiteto in povečuje sinergijo kulture bivanja, ohranjanja kulturne dediščine v pisni in elektronski obliki.

Rezultati projekta: 

 • Udeleženih bo več kot 5% prebivalcev občin Sodražice, Loškega Potoka, Ribnice in Velikih Lašč.
 • V projektu bo aktivno sodelovalo več kot 300 udeležencev.
 • Skupina mladih bo nagovorila mlade z lastnim izrazom pogleda na dediščino, v operaciji bo aktivno sodelovalo več kot 20 mladih.
 • V petih vsebinskih temah bodo skozi zvočne posnetke, videospote, fotografije in besedila prikazane vse aktivnosti operacije na didaktično interaktivnem ekranu.
 • Izdani bosta 2 knjigi in vodnik o preteklih in sedanjih zgodbah.
 • Digitalizirane bodo fotografije in dokumenti iz Miklove zbirke Muzeja Ribnica.
 • Izdana bo dvojezična zloženka »Miklovi«.
 • S pesemskim izročilom in oblačilno kulturo – ljudskimi nošami se bo seznanilo več kot 10% ljudi Loškega Potoka.
 • Na podlagi zbranega pesemskega izročila in izdelanih 11 ženskih ljudskih noš bodo izvedeni trije javni nastopi.
 • Izvedenih bo 20 delavnic pripovedovanja ter 20 delavnic ustvarjanja zgodb otrok s 3 predstavitvami
 • Izvedene bodo po 4 predstavitve knjige Ljudske pripovedi in knjige o Miklovih.
 • Organizirani bodo 4 glasbeno-pripovedni in literarni večeri za odrasle.

Povzetek projekta


Zaključeno (2018-2019):
Kuharica Fižolov dan – KFD (LAS PPD)

Projektni partnerji: EQUUS -Stanislav Škrabec s.p., Ribnica (vodilni partner), Parnas Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče, Lesart, d.o.o. Stara Cerkev

Trajanje projekta: 21.2.2018 – 31.3.2019

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP (85 %). Vrednost projekta: 26.983,83 EUR. Vrednost sofinanciranja EKSRP: 21.163,50 EUR

Cilji projekta:

 • povečanje uporabe fižola v vsakdanji prehrani v vseh občinah LAS PPD
 • prepoznavanje fižola kot nadomestka mesa v vseh občinah LAS PPD
 • spodbujanje pridelave fižola v vseh občinah LAS PPD
 • povečanje prepoznavnosti avtohtone slovenske sorte fižola ribničan ter predstavitev njegove zgodovinske umeščenosti
 • povečanje prepoznavnosti vasi Hrovača in njenih aktivnosti, s katerimi ohranjajo kulturno dediščino
 • povečanje števila turistov na območju občine Ribnica, še posebej na prireditvi Fižolov dan ter posledično povečanje dohodka lokalnega prebivalstva
 • prenos znanj s starejše na mlajšo generacijo
 • povečati interes mladih, da se prehranjujejo zdravo in jih ozavestiti o tem, da je fižol kvalitetno in polnovredno živilo
 • spodbuditi ljudi k pripravi sveže pripravljenih jedi in jih podučiti, da je priprava dobre in kvalitetne hrane lahko zanimiva in hitra

Rezultati projekta: 

 • izdana kuharica o fižolovih jedeh (300 kos),
 • izdana predstavitvena zloženka (500 kos)
 • 8 izvedenih predstavitev knjige po vseh občinah LAS, donacija knjige šolam, knjižnicam, občinam, javnim ustanovam na območju  8 občin LAS
 • 50 preizkušenih receptov fižolovih jedi
 • 60 fotografij fižolovih jedi
 • 300 sledilcev na Fb strani

Povzetek projekta