PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Mala barja – Marja (2017-2023) – zaključen

Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem

Akronim: Mala barja – Marja

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020).

Projekt/naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 1. 11. 2017 – 30. 10. 2021 (podaljšano do 31.10.2023)

Vodilni partner: Zavod RS za varstvo narave (Vodja projekta: Matic Kozina)

Projektni partnerji:
Občina Bled,
Občina Logatec,
Občina Trzin,
PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče (Zavod PARNAS)

Opis projekta: Cilj projekta je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.
Več na spletni strani projekta Mala barja – Marja.

Aktivnosti projektnega partnerja Zavod Parnas v projektu – v sodelovanju z zunanjimi izvajalci -, so:

 • Koordinacija in izvedba projektnih vsebin na območju Mišje doline v sodelovanju z vodilnim partnerjem ZRSVN, med drugim priprava interpretacije,  vzpostavitev in delovanje INFO točke in tematske poti, spremljanje del na območju, akcije odstranjevanja invazivk, zagotavljanje trajnosti projekta … (Metka Starič, vodja projektov – delna zaposlitev na projektu – v sodelovanju z izbranimi zunanjimi izvajalci) – aktivnosti potekajo.
 • Pridobivanje soglasij za izvedbo del ali odkupov zemljišč na projektnem območju Mišja dolina – v sodelovanju z zunanjim izvajalcem EQUUS Stanislav Škrabec s.p. in Andreja Škrabec (2018-zaključena aktivnost) 
 • Priprava interpretacijskih vsebin INFO točke Mišja dolina v kozolcu na Trubarjevi domačiji in tematske poti ob Rašici, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem – Zavodom Krpanove novice – Urška Hren, Brina Puntar, Jaka-Gašper Pečnik, Sara Gačnik, Eva Indihar idr. (2019-2020, sodelovanje pri vseh aktivnostih na projektnem območju Mišja dolina – INFO točka na festivalih,  odprtih dnevih in dogodkih Trubarjeve domačije, promocija preko FB in Instagram strani Mišja dolina …
  zaključeno) –  4.2.1. Splošna interpretacija
 • Priprava ilustracij za potrebe interpretacije v INFO točki in na tematski poti  (Gregor Battelino-Prelog s.p. in ilustratorka Marija Prelog, akad. slik.) – 2020 –  4.2.1. Splošna interpretacija – zaključeno.
 • Priprava videogradiva za potrebe interpretacije v INFO točki Mišja dolina in na tematski poti (Different Angles Tadej Bavdek s.p. in Lesart d.o.o. (2020) – priprava  10-15 minutnega filma in dveh kratkih filmov, priprava 10-ih enominutnih spotov in fotografij za potrebe interpretacije Mišje doline – Natura 2000) 2020 –  4.2.1. Splošna interpretacija – zaključeno.
 • Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin (predvsem kanadske zlate rozge) in sejanja senenega drobirja na projektnem območju Mišja dolina
  – v sodelovanju z zunanjim izvajalcem PGD Karlovica (2019-2020):
  1. in 2. akcija – 29.6.2019 (podobmočje Marinčki) – zaključeno
  3. in 4. akcija – 6.7.2019 (podobmočje Knej, Marinčki)  – zaključeno
  5.in 6. akcija – 14.9.2019 (podobmočje Knej, Marinčki)  – zaključeno

  7. in 8. akcija- 28.9.2019 (podobmočje Knej, Marinčki)  – zaključeno
  9. in 10. akcija – 9.5.2020 (podobmočje Knej) – sejanje senenega drobirja – zaključeno
  11. in 12. akcija – 13.6.2020 (Knej in Marinčki) – odstranjevanje invazivk – zaključeno
  13. in 14. akcija – 4.6.2020 (Knej in Marinčki) – odstranjevanje invazivk – zaključeno.
  15. in 16. akcija – 5.9.2020 (Knej in Marinčki) – odstranjevanje invazivk – zaključeno.
 • Izdelava mobilne aplikacije za vodenje po tematski poti ob Rašici (Navipro d.o.o.) –  4.2.1. Splošna interpretacija -zaključeno Mišja dolina 2GO  zaključeno
 • Nadzor nad odstranjevanjem zarasti v Mišji dolini  – v sodelovanju  z izvajalcem Krpanove novice – zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – grafično oblikovanje (Špela Andolšek s.p.)- zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – tisk GeaArt d.o.o.- zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – mizarska dela Stritar, mizarstvo d.o.o.- zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – dodelave – Krpanove novice s podizvajalci – zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – nakup monitorja Arts d.o.o. zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – ureditev vsebin na zaslonu na dotik – Vasja Marinč s.p. – zaključeno
 • Objekt z interpretacijo – ureditev zaves – več izvajalcev – zaključeno
 • Delovanje INFO TOČKE za Mišjo dolino – Natura 2000
  do 24.3.2022 v sprejemnici oz. na terenu, od 24.3. naprej v Info središču v kozolcu na Trubarjevi domačiji oz. na terenu
  – INFO: Zavod Parnas 041 833 456, info@zavod-parnas.org  (po dogovoru)
 • Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst v Mišji dolini- v sodelovanju z dijaki in študenti (v 2022)  in v 2023 – zaključeno
 • Sodelovanje z vodilnim partnerjem ZRSVN pri vseh ostalih aktivnostih na območju Mišja dolina Natura 2000 (vzpostavitev tematske poti Pot modrega bleščavca – priprava tabel in interpretacije ob poti, zagotavljanje trajnosti)

Aktivnosti po zaključku projekta lahko spremljate na Fb strani Parnas in Fb Mišja dolina.

Dodatne informacije:
Metka Starič, vodja projektov (metka(@)zavod-parnas.org)