PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Mala barja – Marja

Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem

Akronim: Mala barja – Marja

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020).

Projekt/naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 1. 11. 2017 – 30. 10. 2021

Vodilni partner: Zavod RS za varstvo narave (Vodja projekta: Jasna Mulej)

Projektni partnerji:
Občina Bled,
Občina Logatec,
Občina Trzin,
PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče (Zavod PARNAS)

Opis projekta: Cilj projekta je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.Več na spletni strani projekta Mala barja – Marja.

Trenutne aktivnosti projektnega partnerja Zavod Parnas v projektu so:

 • Pridobivanje soglasij za izvedbo del ali odkupov zemljišč na projektnem območju Mišja dolina – v sodelovanju z zunanjim izvajalcem EQUUS Stanislav Škrabec s.p. (zaključena aktivnost) 
 • Delovanje (začasne) info točke Mišja dolina – ob sredah, ob odprtih dnevih in dogodkih na Trubarjevi domačiji – sestanki po predhodnem dogovoru.
 • Urejanje vsebin info točke Mišja dolina v kozolcu na Trubarjevi domačiji in tematske poti ob Rašici, v sodelovanju z zunanjimi izvajalci – Zavodom Krpanove novice in drugimi (2019-2020)
 • Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin (zlate rozge) na projektnem območju Mišja dolina
  – v sodelovanju z zunanjim izvajalcem PGD Karlovica (2019-2020):
  1. in 2. akcija – 29.6.2019 (podobmočje Marinčki) – zaključeno
  3. in 4. akcija – 6.7.2019 (podobmočje Knej, Marinčki)  – zaključeno
  5.in 6. akcija – 14.9.2019 (podobmočje Knej, Marinčki)  – zaključeno

  7. in 8. akcija- 28.9.2019 (podobmočje Knej, Marinčki)  – zaključeno
  in še 8 akcij v letu 2020.

Dodatne informacije: Metka Starič, vodja projektov (info@zavod-parnas.org)